SINAVLARA BAŞVURU

Sınavlara başvurmak isteyen adaylar BAŞVURU FORMUNU ve BAŞVURU SAHİBİ ve ADAY SÖZLEŞMESİ’ ni eksiksiz bir biçimde doldurur ve ıslak imzalı olacak şekilde RAYTEST’ e posta/kargo/şahsen veya elden teslim ederler. İlgili form ve ekinde istenen evraklar RAYTEST tarafından kontrol edilir. Form ve eklerin uygun olması durumunda adaylar sınav takvimine göre sınava alınırlar. Sınava girecek adayların alanları, isimleri, yazılı ve uygulamalı sınav yerleri, sınav tarihleri ve sınav saatleri web sayfasında, RAYTEST merkezinde veya elektronik ortamda ilan edilir. Sınava başvuran aday sayısı, tasarımlanan sınav için öngörülen aday sayısından fazla olursa başvuru sırasına göre adaylar sınava alınırlar. 

Sınav takvimi ve sınav programı yapılacak sınavdan en geç iki hafta önce web sayfası aracılığı ile yada RAYTEST merkezinden bildirilmektedir.

Tren Makinisti (Seviye 4) Belgelendirme Sınavı’ na başvuracak adayların aşağıda yer alan şartları sağlamaları gerekir.

1.Sınav tarihi itibarıyla 20 yaşını tamamlamış olmak,

2.En az mesleki ve teknik eğitim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olmak,

Bu yeterlilikte tanımlanmış olan Tren Makinisti Yeterlilik Birimlerini kazandırmak amacıyla geliştirilmiş Tren Makinisti Seviye 4 veya eşdeğeri teorik ve uygulamalı eğitimini örgün veya yaygın eğitim kurumlarında başarıyla tamamlamış olmak. (Yeterlilik sınavına katılacaklardan, en az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yapmış olanlardan, belirtilen eğitim şartı aranmaz.)

  Eğitim şartlarını sağlamayan adaylar için; 

En az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yapmış olmak. 

4.Beden yetenekleri ve  psikoteknik yeterliliklere sahip olmak,

5.Sağlık Bakanlığı’ nın İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘İlkyardımcı Sertifikası’ na sahip olmak. 

Diğer  Belgelendirme Sınavı’na başvuracak adaylardan istenen herhangi bir ön şart yoktur.

Sınava başvurmak isteyen adaylar, RAYTEST Personel Belgelendirme Kılavuzuna 

(F-007) web sayfasından veya RAYTEST merkezinden ulaşırlar. Başvuruda bulunan adayın bu kılavuzu okuyup, kabul ettiği anlaşılır.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, Belgelendirme Sınavları için gereken form ve dokümanlara  RAYTEST web sayfasından(www.raytest.com.tr) veya merkezinden ulaşırlar. Aday tarafından ilgili formlar doldurulur, ıslak imza atılır. Formun ıslak imzalı olmaması halinde adayların başvuruları geçersiz sayılır. Doldurulan bu form ve ilgili evraklar RAYTEST’e şahsen, elden veya posta/kargo yolu teslim edilir. Posta ve kargo ile gelen evrakların RAYTEST’e ulaştığı tarih esas alınır ve yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu değildir.

Kurumsal başvurularda başvurular toplu olarak yapılabilir. Bu durumda her bir aday için Başvuru Formunun doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Adaylar sınava gelirken yanlarında resmi kimlik belgesi bulundurmak zorundadır.

NO

MESLEKİ YETERLİLİK BAŞVURUSUNDA İSTENECEK BELGELER

1

Nüfus cüzdanı fotokopisi

2

Aday tarafından doldurulmuş, ıslak imzalı Sınav Başvuru Formu

3

Başvuru Sahibi ve Aday Sözleşmesi (Aday tarafından doldurulmuş, 2 nüsha ıslak imzalı)

4

Belge Kullanım Sözleşmesi (Aday tarafından doldurulmuş, 2 nüsha ıslak imzalı-Belge almaya hak kazanmaları halinde geçerli olacak biçimde)

5

Sağlık Bakanlığı’ nın İlkyardım Yönetmeliğine göre ‘İlkyardımcı Sertifikası’ fotokopisi

6

Diploma fotokopisi

7

Başvuruda bulunan kurum veya kuruluşunda sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve kullandığı cer aracını gösteren belge

8

Beden yetenekleri ve psikoteknik yeterliliklere sahip olduğunu gösteren belgenin fotokopisi

9

Eğitime katıldığı kurumdan alacağı, eğitim sırasında sürüş uygulamalarını yaptığı hat kesimi ve kullandığı cer aracını gösteren belge veya En az bir ana hat lokomotif veya ana hat tren seti yetki belgesine (brövesine) sahip olup tren makinisti olarak en az 60 000 km sürüş yaptığını gösteren belgenin fotokopisi

10

 Belgelendirme Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu.

11

 Tek nokta Başvuru Formu

NOT: Yukarıdaki istenecek olan belgelerin numaraları aşağıdaki mesleki yeterliliklerde belirtilmiştir.Lütfen dikkatlice okuyunuz.

11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4) BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

BİREYSEL BAŞVURULAR

KURUMSAL BAŞVURULAR

1--2--3--4-5-6--7—8-9-10

1--2--3--4--5--6--7—8---9-10-11

DİĞER BELGELENDİRME SINAVI BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

BİREYSEL BAŞVURULAR

KURUMSAL BAŞVURULAR

1--2-3-4-10

1--2-3-4-10

 

11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4) Sınav Başvurusunda Dikkat Edilecek Hususlar

Aday, Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasını istiyorsa Tren Makinisti Belgelendirme Sınavı Başvuru Formu (F-006)nda ilgili yerleri işaretlemeli ve doldurmalıdır.

Tren Makinistliği belgelendirme sınavına Kurumsal Başvuruların yapılmasında ise kurumlar kendi personeli için ( en az on kişilik taleplerde ) “Tek Nokta Başvurusunda” bulunabilirler. RAYTEST tarafından kurumlara “Tek Nokta Başvurusu ve Formu” hakkında bilgi verilir. Kurum  tarafından toplu yapılan sınav başvurularında, işyeri amiri söz konusu ödemenin hangi adaya/adaylara ait olduğunu “ Tek Nokta Başvuru Formu” ile RAYTEST’ e bildirir. Sınavda başarılı olan adayların ücret iadesi toplu olarak kuruma yapılır.

Sınav ve Belge Ücretlerinin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması için, adayların 26.09.2017 tarihinden sonra sınav(lar)a girmiş, söz konusu sınav(lar) için sınav ücreti ödenmiş veya sınav ücreti tutarınca teminat gösterilmiş olması gerekir. Söz konusu sınav(lar) sonucunda belge almaya hak kazanmış kişiler bir defaya mahsus olarak yararlanır.

RAYTEST,  her bir adayın başvuru formu ve eklerini ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen sınav giriş şartlarına göre değerlendirir. Başvurusu uygun olan ve uygun olmayan adayları belirler, başvuru evraklarından herhangi birisinin eksik olması veya gerçek durumu yansıtmadığının belirlenmesi durumunda adayın başvurusu kabul edilmez ve aday bilgilendirilir. Adayların eksik evraklarını 7 (yedi) iş günü içinde tamamlayarak RAYTEST’ e sunmaları gerekir. Kendilerine bildirilen süre içinde eksikliklerini tamamlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Başvurusu uygun olanlar adayların sınavları gerçekleştirilir.

Referans Doküman: Başvuruların Kabulü ve Değerlendirilmesi Pr (PR-001)