GÖZETİM, LOGO MARKA KULLANIMI

1.0.    GÖZETİM

RAYTEST tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür.

İlgili ulusal yeterliliğe göre yapılmaktadır

 

 

6.1. 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)

 

TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır. Kaynak yaptığına dair kanıtları içeren Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları, belge vize tarihlerini takip eden on beş gün içerisinde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. Söz konusu kayıtları, gözetim ile ilgili kendisine bilgi geldiği günden itibaren on beş gün içerisinde göndermek durumundadır.

 

 

PBPS belge gözetim süresi dolanları Belge Almaya Hak Kazananların Listesi          (LS-009)’ ne göre tespit eder, belirtilen belgelerin gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapar. Belgelerin askıda kalma süresi belgelerin geçerlilik süresi sonuna kadardır. Belge sahiplerinin, yukarda herbir meslek için ayrı ayrı ifade edildiği gibi Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları RAYTEST’ e göndermeleri gerekir.  Posta ve kargo ile gelen evrakların RAYTEST’ e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu değildir.  PBPS,  belge gözetim süresini dolduran; belirtilen formu RAYTEST’ e gönderen belge sahibinin göndermiş olduğu belgelerin uygunluğunu 10 iş günü içerisinde kontrol eder ve uygunsa adayın kişisel dosyasına kaldırılması için İdari Mali İşler Sorumlusuna teslim eder.

 

Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri RAYTEST’ e sunmayan, sunduğu belgelerde uygunsuzluk olduğu tespit edilen belge sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi boyunca askıya alınır. İstenilen evrakları sunmaları ve evrakların uygunluğunun teyidinden sonra askı durumu ortadan kalkar.  Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü (PR-006)’ne göre işlem yapılır.

 

 

 

2.0.   İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

İtiraz ve şikayetlerin tümü İtiraz ve Şikayet Formu ile kayıt altına alınır. İtiraz ve şikayetler yapıcı bir biçimde ve zamanında ele alınır. Sınav sürecine yapılan itirazlar sınav bitiminde sınav yapıcılara/değerlendircilerine yapılabilir, o anda çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

 

İtiraza bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar bağımsız ve yansız bir biçimde yerine getirilir. Yapılacak çalışmalarda itiraz/ şikayete neden olan kimselerin bu faaliyetlerde yer almaması sağlanır. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı kapatılır. Yapılan işlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında itiraz sahibi (15) işgünü içinde yazılı olarak kalite yöneticisi tarafından bilgilendirilir. 

Referans Doküman: İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü(PR-003)

 

3.0.   BELGELERİN YENİLENMESİ/ASKIYA ALINMASI/İPTAL EDİLMESİ

8.1. 15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI

 

ATRK PBPS, ilgili ulusal yeterliliğe göre belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine karar verir:

TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilecektir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır.

 

Belgenin askıya alınma nedenleri:

1.    Gözetim süresini doldurduğu halde  kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu  teslim etmemesi,

2.    Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,

3.    Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.),

4.    Yıl içinde en az bir kaynak yaptığını gösterir kaydı RAYTEST’ e yollamaması,

5.    Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.

6.    Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

7.    RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,

8.    Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde RAYTEST’ e iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belge geçerlilik süresi boyunca askıya askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgenin iptal nedenleri:

1.    Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2.    Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi,

3.    Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

4.    Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

5.    Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

6.    Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7.    Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

8.    Belgeli kişinin RAYTEST’e kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

 

8.3. 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

Belgenin askıya alınma nedenleri:

 

1.    Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi(belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.),,

2.    Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

3.    RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,

4.    Belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belge geçerlilik süresi boyunca askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgenin iptal nedenleri:

1.    Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2.    Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi,

3.    Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

4.    Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

5.    Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

6.    Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7.    Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

8.    Belgeli kişinin RAYTEST’ e kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

 

8.4. 13UY0190-4 Tren Teşkilcisi ( Seviye 4)

Belgenin askıya alınma nedenleri:

 

1.    Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.),

2.    Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,

3.    Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

4.    RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,

5.    Belgeli kişinin bilgilerinde değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belge geçerlilik süresi boyunca askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

Belgenin iptal nedenleri:

1.    Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2.    Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi,

3.    Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması,

4.    Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi,

5.    Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi,

6.    Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7.    Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı,

8.    Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

Yukarıda yer alan şartların oluşması durumunda adayların belgeleri ilgili yeterliliğin PBPS/KV tarafından alınan karar ile askıya alınır ya da iptal edilir. Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine, belgelerinin askıya alındığı/iptal edildiği süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması ve belgelerini kullanamayacakları BKBS tarafından yazılı olarak bildirilir. BKBS tarafından Belgesi askıya alınan/ iptal edilen belge sahipleri  Belge Almaya Hak Kazananların Listesi  (LS-009)’ nde kayıt altına alınır.

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası iptal/askı tarihi yer alacak biçimde ilgili taraflara duyurulmak üzere RAYTEST web sayfasından ve merkezinden yayımlanır. RAYTEST tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen belge sahiplerinin kendileri ve  işyeri amirleri yazılı olarak bilgilendirilir.

Belgesi askıya alınan belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında ve merkezinde yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine ulaşmasını takip eden on beş gün içinde ilgili uygunsuzluğu gidermekle yükümlüdürler. Postada yaşanan gecikmeler adayın yükümlüğündedir.

On beş gün içerisinde belgelendirilmiş kişi tarafından uygunsuzluğun giderilmesi halinde  PBPS /KV belgelerin tekrar kullanılmasına yönelik kararını en geç 10 iş günü içerisinde verir. Karar ilgili taraflara RAYTEST web sayfası aracılığı ile duyurulur, belge sahiplerine ve işyeri amirlerine yazı ile bildirilir. Uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda, ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerin belgeleri iptal edilir.

Belgesi iptal edilen belge sahiplerinin (Belgenin askıya alınma süresi boyunca veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya RAYTEST’ e herhangi bir atfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini)bu durumu, RAYTEST web sayfasında yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir.

Vefat eden kişinin belgesi iptal edilir.

Uyarıya rağmen belgelerini iade etmeyen belge sahiplerine ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda ilave yasal işlemlerin başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulur.

Referans Doküman: Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü(PR-006)

Belgenin Kaybedilmesi/Yırtılması:

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi RAYTEST’ e  durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde durum MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden ücret  tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir..

Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlan. Pr.( PR-002)

 

 

4.0.   LOGO/ MARKA KULLANIM TALİMATI

 

RAYTEST marka/logosunu kullanan belgelendirilmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır:

1.    Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

2.    Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3.    Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.

4.    RAYTEST logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir.

5.    RAYTEST logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, RAYTEST logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

6.    RAYTEST logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.

7.    Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

8.    Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek basına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

9.    Belgelendirilen personelin ve çalıştıkları kuruluşların, TÜRKAK ve MYK’ nın logo-marka kullanımına ait kurallarına da riayet etmesi gerekmektedir.

10. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür.

11. Belgeli personel, belgeyi RAYTEST ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılamaz ve belgelendirme ile ilgili olarak RAYTEST’ i yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmaz.

12. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş RAYTEST logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

Referans Doküman: Logo/Marka Kullanım Talimatı (TL-002)

     

BELGE YENİLEME FAALİYETLERİNE İLİŞKİN GENEL ŞARTLAR

 

1.      Belge yenileme faaliyetleri aşağıda belirtilen yöntemlerden başvuru sahibinin tercih ettiği birine göre gerçekleştirilir:

 

a)   Başvuru sahibi; belgesinin geçerlilik süresi içerisinde toplamda en az iki yıl veya son altı ay boyunca ilgili alanda çalıştığını gösteren kayıtları (hizmet dökümü, referans yazısı/mektubu, sözleşme, fatura, portfolyo, vb.), uluslararası standartlara dayanan ulusal yeterliliklerde ise ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen kanıtları RAYTEST’ e iletir.

 

b)   Başvuru sahibi ilgili ulusal yeterliliğin içerdiği performansa dayalı sınavların tamamına katılır, teorik sınavlara tabi tutulmaz.

 

2.      Belge yenileme tek sefere mahsus bir faaliyet olmayıp kişinin yenilediği her belge için geçerlilik süresi sonunda yeniden belge yenileme hakkı bulunur. Belgenin yenilenebilmesi için mevcut belgenin geçerli durumda olması gerekir, geçerliliği askıya alınmış veya iptal edilmiş durumdaki belgeler için belge yenileme yapılamaz. Geçerlilik durumu askıda olan belgeler için askı durumu kalktıktan sonra belgenin geçerlilik süresi devam ediyorsa belge yenileme yapılabilir.

 

3.      RAYTEST belge yenileme işlemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini; MYK mevzuatları ile yetki kapsamında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de belirtilen belge yenileme şartlarına uygun şekilde ilgili prosedürlerinde tanımlamaktadır.

 

4.      RAYTEST belge vermiş olduğu kişilerin belge yenileme dönemi başladığında, söz konusu kişilere belgelerinin geçerlilik sürelerinin dolmak üzere olduğunu ve belge yenilemek için izlemeleri gereken adımları(SMS, elektronik posta, vb.)  bildirir. İletişim bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmemiş kişilerle irtibata geçememesi durumunda RAYTEST’in herhangi bir yükümlülüğü bulunmaz, talep edilmesi hâlinde  söz konusu kişilere bildirim yapmış olduğunu gösterir kanıt ve kayıtları MYK’ ya sunar..

 

5.   Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi tarafından belge masraf karşılığının RAYTEST’ e ödenmiş olduğu tarihten itibaren en geç beş iş günü içerisinde, MYK’ nın  belirlediği yönteme uygun şekilde başvuru sahibi için belge talebini MYK’ya RAYTEST iletir.

 

6.      Belge yenileme sonucunda başvuru sahibi için yeni bir belge düzenlenir. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden önce alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde mevcut belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden bir sonraki gündür. Belge yenileme kararı mevcut belgenin geçerlilik bitiş tarihinden sonra alınmışsa yeni belgenin düzenlenme tarihi, ilgili ulusal yeterlilikte aksi belirtilmediği takdirde belge yenileme kararının alındığı tarihtir.

 

BELGE YENİLEME BAŞVURUSU

 

RAYTEST’ e kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme başvuruları ve sınavla belge yenileme başvuruları yapılabilir. Sınavla belge yenileme başvuruları  belgenin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinin tamamında en az bir yıl süresince sınav ve belgelendirme faaliyetleri yürütmüş olan farklı bir Kuruluşa da yapılabilir.

 

Başvuru sahibi, başvuru yapacağı RAYTEST’ in ücret tarifesinde belirtilen belge yenileme başvuru ücretini veya belge yenileme sınav ücretini öder ve RAYTEST’ in  belirlediği yöntem ve kurallara uygun olarak istenen evrakları iletir.

 

Başvuru sahibi belge yenileme başvuru dönemi içerisinde belge yenileme başvurusu yapabilir. Başvuru dönemi, belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden altı ay önce başlar ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinde sona erer.

 

Belge yenileme başvuru döneminin başlangıç tarihinden önce ve belgenin geçerliliğinin bitiş tarihinden sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

 

Başvuru dönemi içerisinde başvurusunu yapmış kişi için mevcut belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce başvuruyu almış olan RAYTEST tarafından belge yenileme ön başvurusu MYK’ ya  bildirilir. Ön başvurusu zamanında MYK’ ya bildirilmiş kişilerden; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyecekler için mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç üç ay sonrasına kadar, sınavla belge yenileyecekler için ise mevcut belgenin geçerlilik süresi dolduktan en geç bir yıl sonrasına kadar belge yenileme işlemleri tamamlanmalıdır.

 

KANIT VE/VEYA PORTFOLYO DEĞERLENDİRMESİYLE BELGE YENİLEME

 

RAYTEST başvuru sahibinin sunmuş olduğu kanıtları ve/veya portfolyoyu, belgeli kişinin yeterliliğini sürdürdüğünü ve güncel belgelendirme programı şartlarına uyum gösterdiğini ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Söz konusu değerlendirme ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişi(ler) tarafından yapılır. Kanıtların ve/veya portfolyonun uygun ve yeterli bulunmaması hâlinde RAYTEST başvuru sahibinden eksiklikleri gidermesini ister.

 

RAYTEST, kanıtları ve/veya portfolyosu uygun ve yeterli bulunan başvuru sahibi için belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı tahsil eder.

 

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemek isteyen başvuru sahibi, mevcut belgesinin kapsadığı ulusal yeterlilik birimlerinden farklı birimleri de yeni belgenin kapsamına eklemek isterse farklı birimlerin sınavlarına katılabilir. Kanıt ve/veya portfolyosunun uygun ve yeterli bulunması ve ayrıca sınavlarına girmiş olduğu birimlerde başarılı olması hâlinde başvuru sahibi için başarılı olduğu tüm birimleri içeren belge düzenlenir.

 

Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden yararlanamazlar.

 

Kanıt ve/veya portfolyo sunamayan başvuru sahibi ilgili ulusal yeterlilikte belirtilen belge yenileme sınav(lar)ına girebilir. Sınav(lar)da başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

SINAVLA BELGE YENİLEME

 

RAYTEST, vermiş olduğu belgelerin geçerlilik tarihlerini ve talepleri göz önünde bulundurarak belgelerinin geçerlilik süresi dolmak üzere olan kişilerin belge yenilemesine imkân tanıyacak yeterli sayıda belge yenileme sınav(lar)ı açar.

 

Belge yenileme sınav(lar)ının başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresi tamamlanmadan önce uygulanması esastır. Başvuru sahibinin belgesinin geçerlilik süresinin sonunda başvuru yapması hâlinde sınav(lar) sürenin bitiminden sonraya sarkabilir.

 

RAYTEST, başvuru sahibinin sunmuş olduğu başvuru evraklarını ilgili prosedürleri çerçevesinde değerlendirir. Başvurusu uygun bulunan başvuru sahibi, ilgili ulusal yeterliliğin belge yenileme şartlarında belirtilen sınav(lar)a tabi tutulur. Sınav(lar)da başarılı olan başvuru sahibi için RAYTEST belge yenileme kararı alır ve başvuru sahibinden belge masraf karşılığı talep eder.

 

Belge yenileme sınavlarının bir kısmından başarısız olmuş başvuru sahibi; başarısız olduğu sınav(lar)a aynı Kuruluşta girmesi hâlinde önceden başarılı olduğu sınav(lar)dan muaf tutulur, farklı bir Kuruluşta sınava girmek istemesi halinde ise sınavların tamamına tabi tutulur.

 

Sınavla belge yenilemek isteyen kişiler, sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması desteğinden daha önce yararlanmamış olmak şartıyla yararlanabilirler.

 

İlk defa girdiği belge yenileme sınavında başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az bir kez daha sınav imkânı Kuruluş tarafından sağlanır. Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması hâlinde ilk girdiği sınavda başarısız olan kişilere belgesinin geçerlilik süresi dolmadan önce ilave sınav ücreti alınmadan en az iki kez daha sınav imkânı RAYTEST tarafından sağlanır. Belgesinin geçerlilik süresinin son bir ayı içerisinde başvuru yapan kişilere ilave sınav hakkı sağlanmayabilir.

 

Sınavlar sonucunda bir ulusal yeterlilikte yer alan birimlerin gruplandırılma alternatiflerinden herhangi birine ulaşan başvuru sahibi için başarılı olduğu gruplandırılma alternatifine göre aynı ulusal yeterlilikte belge düzenlenebilir.

 

 

 

 

 

 

 

ULUSAL YETERLİLİKLERİN GÜNCELLENMESİ DURUMUNDA BELGE YENİLEME FAALİYETLERİ

 

RAYTEST’ in sınav ve belgelendirme kapsamında ki bir ulusal yeterlilik güncellenmiş  ve RAYTEST güncel ulusal yeterliliğe göre yetkisinin taşımışsa, başvuru yeni kapsamda değerlendirilir; taşınmaması durumunda yetkisini güncel ulusal yeterliliğe taşıyıncaya kadar belge yenileme faaliyetlerini yetki kapsamındaki ulusal yeterlilikte belirtilen şartlara göre gerçekleştirilir.

 

Bir ulusal yeterlilikte ilave ölçme-değerlendirme gerektiren değişiklik(ler) yapılması durumunda belge yenilemek isteyen başvuru sahibi yeterlilikte yapılan değişiklik(ler)e ve belirtilen şartlara uygun şekilde ölçme-değerlendirmeye tabi tutulur ve başarılı olması hâlinde belge yenilemeye hak kazanır.

 

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren birden fazla ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibi için birden fazla belge düzenlenebilir.

 

Birden fazla ulusal yeterlilik yürürlükten kaldırılarak yerine söz konusu ulusal yeterliliklerin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulması durumunda; başvuru sahibinin yeterliliklerde yapılan değişikliklere ve belirtilen şartlara uygun şekilde belge yenilemeye hak kazanması hâlinde başvuru sahibine yeni ulusal yeterlilikte belge düzenlenir.

 

Bir ulusal yeterliliğin yürürlükten kaldırılması ve söz konusu ulusal yeterliliğin kapsamını içeren yeni bir ulusal yeterlilik oluşturulmaması durumunda; yürürlükten kaldırılan ulusal yeterlilikte daha önce belge almış kişiler belgelerinin geçerlilik sürelerinin sonunda belge yenileyemezler.

 

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller

 

Belge yenileme faaliyetlerine ilişkin bedeller aşağıda belirtilmiştir:

 

a)     RAYTEST; kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenileme ücreti ve yetki kapsamında yer alan her bir ulusal yeterlilik için ayrı ayrı olacak şekilde sınavla belge yenileme ücretlerini belirler ve söz konusu ücretleri MYK’ ya bildirir.

 

b)     Kanıt ve/veya portfolyo değerlendirmesiyle belge yenilemede RAYTEST, başvuru sahibinden belge masraf karşılığı dışında ilave ücret talep edebilir. İlave ücret; kanıt değerlendirmesiyle belge yenilemede belge masraf karşılığının iki katını, kanıt ve portfolyo değerlendirilmesiyle belge yenilemede ise RAYTEST’ in ücret tarifesinde ilgili ulusal yeterlilik için belirtilen toplam sınav ücretinin yarısını aşamaz.

 

c)      Belge yenilemeye hak kazanan başvuru sahibi belge masraf karşılığını RAYTEST’ in banka hesabına yatırır. RAYTEST belge yenilemeye hak kazanan kişilerin belge basım talebini MYK’ ya iletmeden önce belge masraf karşılıklarını MYK banka hesabına aktarır. Belge masraf karşılığının yatırıldığını gösteren doküman, belge yenilemeye hak kazanan kişilerin bilgileri ile birlikte MYKya 

iletilir. Belge yenilemeye hak kazanamayan kişilerden belge masraf karşılığı alınmaz.

Gözetim Takip Formu