İTİRAZLAR ve ŞİKAYETLER, GÖZETİM

İTİRAZ ve ŞİKAYETLER

RAYTEST’ e itiraz ve/veya şikâyet başvurusunda bulunmak isteyen şahıslar RAYTEST web sitesinde yer alan İtiraz ve Şikâyet Formu (F-014)’ndan çıktı alır ve doldururlar. Ayrıca bu forma RAYTEST merkezinden, sınav yerlerinden de ulaşabilirler. Form üzerinde itiraz/şikâyet sahibi tarafından bilgiler eksiksiz bir biçimde doldurulmalıdır. Eksik bir şekilde doldurulan form RAYTEST tarafından dikkate alınmayacaktır. Şahıslar, İtiraz ve Şikâyet Formunu (F-014) RAYTEST’e e-mail, şahsen veya posta yolu ile ulaştırırlar. İtirazların değerlendirilmesinde İtiraz ve Şikâyet Formunun (F-014) RAYTEST’ e ulaştığı tarih esas alınır.

İtiraz Konuları :

  • Başvuru şartlarına uygunluk,
  • Sınav soruları,
  • Sınavın değerlendirilmesi ve belgelendirme kararları,
  • Gözetim, yeniden belgelendirme sonrasında alınan kararlar,
  • Belgenin iptal edilmesi, askıya alınması, kapsamının genişletilmesi, daraltılması ile ilgili alınan kararlar.

Şikayet Konuları :

  • RAYTEST personel belgelendirme personelinin belgelendirme prosesi esnasındaki (başvuru alma,sınav yapma vb) taraflı davranışları,
  • Gizlilik ve güvenlik ile ilgili uygunsuzluklar,
  • Yanlış belge veya logo kullanımına ilişkin şikâyetler,
  • Belgelendirme programına ve/veya kapsamına ilişkin itiraz veya şikâyetler,
  • Belgelendirilmiş kişinin sunduğu ilgili hizmet ile ilgili kurum ve kuruluşlardan bildirilen uygunsuzluklar.

İtiraz ve şikayetler yapıcı bir biçimde ve zamanında ele alınır. Sınav sürecine yapılan itirazlar sınav bitiminde sınav yapıcılara/değerlendiricilerine yapılabilir, o anda çözüme kavuşturulmaya çalışılır.

İtirazların Değerlendirilmesi:

Teorik – Uygulama Sınava İlişkin İtirazların Değerlendirilmesi:

İtiraz teorik sınav soru ve cevaplarına ise; itiraz sahibi sınav bitiminde hemen sınav değerlendiricisine itiraz edilebilir. Sınav değerlendiricisi itirazı değerlendirir ve çözüme ulaştırmaya çalışır. Herhangi bir çözüme ulaşılamaz ise itiraz konusu form ile beraber RAYTEST’ e iletilir. Bunun haricinde ki durumlar için, adayın RAYTEST tarafından yapılan teorik sınava dayalı kısmına yönelik bir itirazı varsa, teorik sınav sonuçlarının RAYTEST tarafından açıklanmasının hemen ardından (2) iş günü içerisinde yapması gerekir.

İtiraza neden olan soru hatalı ise hatalı sorunun puanı diğer sorulara dağıtılır ve tüm adayların puanları tekrar hesaplanır.

Adayın RAYTEST tarafından yapılan performansa dayalı kısmına yönelik bir itirazı varsa, performansa dayalı sınav sonuçlarının RAYTEST web sayfasında açıklanmasının hemen ardından (3) iş günü içerisinde yapması gerekir.

İtiraza bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. Yapılacak çalışmalarda itiraza neden olan kimselerin bu faaliyetlerde yer almaması sağlanır. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm itiraz sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, itiraz kaydı kapatılır. Yapılan işlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında itiraz sahibi (15) işgünü içinde yazılı olarak kalite yöneticisi tarafından bilgilendirilir.

Şikâyetlerin Değerlendirilmesi:

Şikâyete bir çözüm üretilebilmesi için gerekli çalışmalar yerine getirilir. Yapılacak çalışmalarda şikâyete neden olan kimselerin bu faaliyetlerde yer almaması sağlanır. Eğer bir çözüm üretilebilir ve üretilen bu çözüm şikâyet sahibi tarafından uygun görülür ise, öngörülen çözüm uygulanarak, şikâyet kaydı kapatılır. Yapılan işlemler ve gerçekleştirilen faaliyetler hakkında şikayet sahibi (15) işgünü içinde yazılı olarak kalite yöneticisi tarafından bilgilendirilir.

Referans Doküman: İtiraz ve Şikayetlerin Değerlendirilmesi Prosedürü(PR-003)

İtiraz ve Şikâyet Formu (F-014)

GÖZETİM

 RAYTEST tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür.

İlgili ulusal yeterliliğe göre yapılmaktadır.

 11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4)

 RAYTEST tarafından 11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4)’ e göre;

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belgegeçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 30.-33.(otuzuncuotuz üçüncü) aylar arasında olmak üzere; çalıştığı hat kesimi, çalıştığı süreyi içeren Gözetim Takip Formunu (F-015), otuz üçüncü ayı takip eden on beş gün içerisinde, RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır.

İlgili grubun belge karar vericisi belge sahibinin sunmuş olduğu kanıtları inceler ve değerlendirmelerini

Gözetim Takip Formunu (F-015)’ nda belirtir.

 15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)

 TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır. Kaynak yaptığına dair kanıtları içeren Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları, belge vize tarihlerini takip eden on beş gün içerisinde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. Söz konusu kayıtları, gözetim ile ilgili kendisine bilgi geldiği günden itibaren on beş gün içerisinde göndermek durumundadır.

 15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

 Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bir kez hizmet bildirim formunu Gözetim Takip Formunu (F-015), otuzaltıncı ayı takip eden on beş gün içerisinde, RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır.

Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

 13UY0190-4 Tren Teşkilcisi ( Seviye 4)

 Belge aldığı tarihe göre kırksekizinci aydan itibaren 48-50. ay arasında bir kez toplamda en az 24 ay çalıştığına dair hizmet bildirimini Gözetim Takip Formunda belirtir. (F-015). Söz konusu kayıtları, gözetim ile ilgili kendisine bilgi geldiği günden itibaren on beş gün içerisinde göndermek durumundadır Belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda en az 24 ay çalıştığına dair hizmet bildirim formunu ibraz edemeyenlerin belgesi askıya alınır.

PBPS belge gözetim süresi dolanları Belge Almaya Hak Kazananların Listesi (LS-009)’ ne göre tespit eder, belirtilen belgelerin gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapar. Belgelerin askıda kalma süresi belgelerin geçerlilik süresi sonuna kadardır. Belge sahiplerinin, yukarda herbir meslek için ayrı ayrı ifade edildiği gibi Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları RAYTEST’ e göndermeleri gerekir. Posta ve kargo ile gelen evrakların RAYTEST’ e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu değildir. PBPS, belge gözetim süresini dolduran; belirtilen formu RAYTEST’ e gönderen belge sahibinin göndermiş olduğu belgelerin uygunluğunu 10 iş günü içerisinde kontrol eder ve uygunsa adayın kişisel dosyasına kaldırılması için İdari Mali İşler Sorumlusuna teslim eder.

Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri RAYTEST’ e sunmayan, sunduğu belgelerde uygunsuzluk olduğu tespit edilen belge sahibinin belgesi, belge geçerlilik süresi boyunca askıya alınır. İstenilen evrakları sunmaları ve evrakların uygunluğunun teyidinden sonra askı durumu ortadan kalkar.

Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü (PR-006)’ne göre işlem yapılır.