GÖZETİM, LOGO MARKA KULLANIMI

RAYTEST tarafından belgelendirilen kişiler, belge konusu ile ilgili çalıştığının ispatı ile yükümlüdür. 

İlgili ulusal yeterliliğe göre yapılmaktadır

11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) 

RAYTEST tarafından 11UY0035-4 Tren Makinisti ( Seviye 4)’ e göre;

Belgenin düzenlendiği tarihten itibaren, belgegeçerlilik süresince (5 yıl boyunca) bir kez, 30.-33.(otuzuncu-otuz üçüncü) aylar arasında olmak üzere; çalıştığı hat kesimi, çalıştığı süreyi içeren  Gözetim Takip Formunu (F-015), otuz üçüncü ayı takip eden iki ay içerisinde, RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. İlgili grubun belge karar vericisi belge sahibinin sunmuş olduğu kanıtları inceler ve değerlendirmelerini Gözetim Takip Formunu (F-015)’ nda belirtir.

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı (Seviye 3)

TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır. Kaynak yaptığına dair kanıtları içeren Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları, belge vize tarihlerini takip eden 20 iş günü içerisinde RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen ulaştırır. Söz konusu kayıtları, gözetim ile ilgili kendisine bilgi geldiği günden itibaren iki ay içerisinde göndermek durumundadır. 

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında bir kez hizmet bildirim formunu Gözetim Takip Formunu

 (F-015), otuzaltıncı ayı takip eden iki ay  içerisinde,  RAYTEST’ e posta/kargo veya şahsen  ulaştırır.  Gözetim sonucu performansı yeterli bulunmayan veya gözetimi belge sahiplerinden kaynaklanan nedenlerle yapılamayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder.

13UY0190-4 Tren Teşkilcisi ( Seviye 4)

Belge aldığı tarihe göre kırksekizinci aydan itibaren 48-50. ay arasında bir kez toplamda en az 24 ay çalıştığına dair hizmet bildirimini Gözetim Takip Formunda belirtir. (F-015). Söz konusu kayıtları, gözetim ile ilgili kendisine bilgi geldiği günden itibaren iki ay içerisinde göndermek durumundadır Belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda en az 24 ay çalıştığına dair hizmet bildirim formunu ibraz edemeyenlerin belgesi askıya alınır.

PBPS belge gözetim süresi dolanları Belge Almaya Hak Kazananların Listesi (LS-009)’ ne göre tespit eder, belirtilen belgelerin gönderilip gönderilmediğinin kontrolünü yapar. Belgelerin askıya kalma süresi 1 (bir) yıldır. Belge sahiplerinin, yukarda herbir meslek için ayrı ayrı ifade edildiği gibi Gözetim Takip Formunu (F-015) ve ilgili kayıtları RAYTEST’ e göndermeleri gerekir.  Posta ve kargo ile gelen evrakların RAYTEST’ e ulaştığı tarih esas alınır; yaşanacak gecikmelerden RAYTEST sorumlu değildir.  PBPS,  belge gözetim süresini dolduran; belirtilen formu RAYTEST’ e gönderen belge sahibinin göndermiş olduğu belgelerin uygunluğunu 10 iş günü içerisinde kontrol eder ve uygunsa adayın kişisel dosyasına kaldırılması için İdari Mali İşler Sorumlusuna teslim eder. 

Belge gözetim süresini dolduran ve istenen belgeleri RAYTEST’ e sunmayan, sunduğu belgelerde uygunsuzluk olduğu tespit edilen belge sahibinin belgesi askıya alınır ya da iptal edilir. Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü (PR-006)’ne göre işlem yapılır. 

BELGELERİN YENİLENMESİ/ASKIYA ALINMASI/İPTAL EDİLMESİ

11UY0035-4 TREN MAKİNİSTİ (SEVİYE 4)

CER Grubu PBPS, ilgili ulusal yeterliliğe göre belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine karar verir: 

Belgenin askıya alınma nedenleri:

1. Gözetim süresini doldurduğu halde  kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu  teslim etmemesi,

2. Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,

3. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda. ), 

4. 5 yıllık dönem içerisinde fiilen makinistliğe toplam 18 aydan fazla veya kesintisiz 14 aydan fazla ara verilmesi,

5. Tren makinistliğinin yapılmasına engel oluşturabilecek ani bilinç kaybı, dikkat veya konsantrasyon azalması, ani güçsüzlük, denge veya koordinasyon kaybı, hareketin önemli ölçüde kaybına sebep olabilecek herhangi ilaç, madde, alkol ve uyuşturucunun geçici veya sürekli kullanımı konusunda RAYTEST’ i bilgilendirmemesi halinde,

6. Makinistlerin; 45 yaşına kadar 4 yılda bir, 45-55 yaş arasında 3 yılda bir, 55 yaşından sonra ise her yıl, sağlık ve psikoteknik muayenelerinden geçirilmeleri gerekmektedir. Belge sahiplerinin, sağlık ve psikoteknik muayene sonuçlarının olumsuz olması durumunda işyeri tarafından RAYTEST’ in yazılı olarak bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu durumdaki belge sahibinin çalıştırılması ve oluşacak olumsuzluklardan işyeri sorumludur.

7. Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

8. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması,

9. Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede (bir yıl) askıya alınır.

Belgenin iptal nedenleri:

1) Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2) Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri verilen sürede yerine getirmemesi, 

3) Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, 

4) Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, 

5) Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 

6) Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7) Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, 

8) Belgeli kişinin RAYTEST’e kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

15UY0231-3 ALÜMİNOTERMİT RAY KAYNAKÇISI 

ATRK PBPS, ilgili ulusal yeterliliğe göre belgelendirilmiş personel ile ilgili olarak belgenin geçerlilik süresi boyunca, aşağıda belirtilen durumların oluşması halinde belgenin askıya alınmasına veya iptal edilmesine karar verir: 

TS EN 14730:2 madde 4.4’de belirtilen kaynakçı kayıtları her yıl düzenli olarak kontrol edilecektir. Yıl içinde işveren tarafından onaylanmış ve kabul edilmiş en az bir kaynak yapması şarttır. 

Belgenin askıya alınma nedenleri:

1. Gözetim süresini doldurduğu halde  kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu  teslim etmemesi,

2. Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,

3. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.), 

4. Yıl içinde en az bir kaynak yaptığını gösterir kaydı RAYTEST’ e yollamaması,

5. Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.

6. Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

7. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması, 

8. Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde RAYTEST’ e iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede (bir yıl) askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

Belgenin iptal nedenleri:

1. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2. Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi, 

3. Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, 

4. Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, 

5. Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 

6. Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7. Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, 

8. Belgeli kişinin RAYTEST’e kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

Belgenin askıya alınma nedenleri:

1. Gözetim süresini doldurduğu halde  kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu  teslim etmemesi,

2. Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,

3. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi(belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.),,

4. Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.

5. Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

6. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması, 

7. Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede (bir yıl) askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

Belgenin iptal nedenleri:

1. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2. Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi, 

3. Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, 

4. Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, 

5. Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 

6. Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7. Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, 

8. Belgeli kişinin RAYTEST’ e kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

13UY0190-4 Tren Teşkilcisi ( Seviye 4)

Belgenin askıya alınma nedenleri:

1. Gözetim süresini doldurduğu halde  kişinin Gözetim Takip Formu (F-015)nu  teslim etmemesi

2. Belgenin geçerlilik süresi içinde toplamda en az 24 ay çalıştığına dair hizmet bildirim formunu ibraz edememesi,

3. Gözetim sonucu performansının yeterli bulunmaması,

4. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi (belgeye konu ulusal yeterliliklerde tanımlı bilgi, beceri ve yetkinliklere sahip olmadığına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması, belgenin konusu dışında kullanılmasına ilişkin üçüncü tarafların şikâyette bulunması şikayetlerin incelenerek uygunsuzluğa yol açtığının ispatı durumunda.), 

5. Belge sahibi hakkında gelen şikayetlerin değerlendirilmesi,

6. Gözetimin belge sahibinden kaynaklanan nedenlerden dolayı yapılamaması.

7. Arka ve logonun belgeli kişi tarafından sehven hatalı kullanılması,

8. RAYTEST Logo/Marka Kullanımı Talimatı (TL-002)’ na uyulmaması, 

9. Belgeli kişinin gözetim süreçlerinde gerekli kanıtları sunmaması, belgeli kişinin değişiklik olması halinde belgelendirme kuruluşuna iletmesi gereken bilgileri zamanında kuruluşa iletmemesi durumunda belgeler belirlenen sürede (bir yıl) askıya alınır.

Askı nedeni ortadan kalkan belge sahiplerinin belgelerinin geçerliliği geçerlilik süresi sonuna kadar devam eder. 

Belgenin iptal nedenleri:

1. Belge sahiplerinin, belgeyi kapsamı dışında veya yanıltıcı şekilde kullandığının tespit edilmesi,

2. Belgeli kişinin belgesinin askıya alınması halinde gerekli olan düzeltici faaliyetleri

verilen sürede yerine getirmemesi, 

3. Belgeli kişinin belgesinde tahrifat olması, 

4. Dış denetimlerde ve/veya iç denetimlerde gerçekleştirilen sınavların uygun olmadığının tespit edilmesi, 

5. Belgeli kişinin belgede belirtilen yetkinliği kaybetmesi, 

6. Belge geçerlilik süresinin dolması ve belge yenilemenin yapılmaması,

7. Marka ve logonun kasten hatalı kullanımı, 

8. Belgeli kişinin belgelendirme kuruluşuna kasten hatalı bildirimde bulunması veya değişiklik olduğunda bildirimde bulunulması gereken hususları kasten RAYTEST’e  bildirmemesi halinde belge geri çekilir.

Yukarıda yer alan şartların oluşması durumunda adayların belgeleri ilgili yeterliliğin PBPS/KV tarafından alınan karar ile askıya alınır ya da iptal edilir. Belgesi askıya alınan ve iptal edilen belge sahiplerine, belgelerinin askıya alındığı/iptal edildiği süre boyunca belge ile ilgili herhangi bir faaliyette bulunmaması ve belgelerini kullanamayacakları BKBS tarafından yazılı olarak bildirilir. BKBS tarafından Belgesi askıya alınan/ iptal edilen belge sahipleri  Belge Almaya Hak Kazananların Listesi (LS-009)’ nde kayıt altına alınır. 

Belgesi askıya alınan veya iptal edilenlerin adı, soyadı, belge numarası iptal/askı tarihi yer alacak biçimde ilgili taraflara duyurulmak üzere RAYTEST web sayfasından ve merkezinden yayımlanır. RAYTEST tarafından belgesi askıya alınan veya iptal edilen belge sahiplerinin kendileri ve  işyeri amirleri yazılı olarak bilgilendirilir. 

Belgesi askıya alınan belge sahiplerinin bu durumu, RAYTEST web sayfasında ve merkezinde yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. Belge sahipleri, bilgilendirme yazısının kendilerine ulaşmasını takip eden iki ay içinde ilgili uygunsuzluğu gidermekle yükümlüdürler. Postada yaşanan gecikmeler adayın yükümlüğündedir. 

İki ay içerisinde belgelendirilmiş kişi tarafından uygunsuzluğun giderilmesi halinde  PBPS /KV belgelerin tekrar kullanılmasına yönelik kararını en geç 10 iş günü içerisinde verir. Karar ilgili taraflara RAYTEST web sayfası aracılığı ile duyurulur, belge sahiplerine ve işyeri amirlerine yazı ile bildirilir. Uygunsuzluğun giderilmemesi durumunda, ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda kişilerin belgeleri iptal edilir.

Belgesi iptal edilen belge sahiplerinin (Belgenin askıya alınma süresi boyunca veya iptal edilmesi durumunda belgelendirme veya RAYTEST’ e herhangi bir atfı içeren bütün belge taleplerinin kullanımına son verileceğini)bu durumu, RAYTEST web sayfasında yayımlanır. Ayrıca belge sahipleri yazılı olarak bilgilendirilir. 

Uyarıya rağmen belgelerini iade etmeyen belge sahiplerine ikinci bir uyarı yapılır ve bu uyarılara riayet edilmemesi durumunda ilave yasal işlemlerin başlatılması gibi önlemler uygulamaya konulur.

Referans Doküman: Belgenin Askıya Alınması/İptali Prosedürü(PR-006)

Belgenin Kaybedilmesi/Yırtılması:

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi RAYTEST’ e  durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde durum MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden ücret  tarifesinde yer alan belge masraf karşılığı talep edilir..

Referans Doküman: Personel Belg. ve Belgenin Sürekliliğinin Sağlan. Pr.( PR-002)

LOGO/ MARKA KULLANIM TALİMATI

RAYTEST marka/logosunu kullanan belgelendirilmiş personel aşağıda belirtilen tüm kuralları kabul etmiş sayılır:

1. Logo/marka, belgelendirilmiş personelin veya çalıştıkları kuruluşun basılı ve elektronik ortamda reklam ve halkla ilişkiler amaçlı yayınlarında, tanıtım broşürlerinde, ürün/hizmet üretim kataloğu üzerinde ve iş raporlarında kullanılabilir.

2. Logo/marka sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanılabilir.

3. Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo ve markaların ürüne/hizmete ait olmadığı ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte)belirtilir.

4. RAYTEST logosunun/markasının boyutları okunabilirliklerini bozmayacak şekilde yeniden boyutlandırılabilir. Ancak belge üzerindeki ifadelerin net bir şekilde okunması sağlanmalıdır. Belge, belge sahibinin belgelendirme kapsamında yeterliliğini göstermek amacıyla çoğaltılabilir. 

5. RAYTEST logosunun/markasının kullanıldığı basılı veya elektronik ortamlarda başka bir kuruluşa ait logo kullanılacaksa, RAYTEST logosu bu kuruşun logosundan daha fazla öne çıkacak şekilde kullanılmamalıdır.

6. RAYTEST logosu/markası ürün üzerine kullanılamaz.

7. Belge, belge sahibi tarafından ilgili alanda yeterliliğini göstermek amacıyla dergi, kitap vb yayınlar ve internet ortamında kullanılabilir.

8. Belge üzerindeki LOGO hiçbir şekilde tek basına yeterliliği göstermek amacıyla kullanılamaz. Aynı şekilde belgenin herhangi bir bölümü ayrı olarak kullanılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz.

9. Belgelendirilen personelin ve çalıştıkları kuruluşların, TÜRKAK ve MYK’ nın logo-marka kullanımına ait kurallarına da riayet etmesi gerekmektedir. 

10. Belgeli personel veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu talimat hükümlerine uymakla yükümlüdür. 

11. Belgeli personel, belgeyi RAYTEST ile yeniden tartışılmasına yol açacak biçimde kullanılamaz ve belgelendirme ile ilgili olarak RAYTEST’ i yanıltıcı veya yetkisiz olarak niteleyebileceği bir beyanda bulunmaz.

12. Belgelendirilmiş personelin belge süresinin sona ermesi veya askıya alınması veya iptal edilmesi durumlarında, belgelendirilmiş personel veya bu personelin çalıştığı kuruluş RAYTEST logosunun/markasının kullanımını durdurmalıdır.

Referans Doküman: Logo/Marka Kullanım Talimatı (TL-002)

YENİDEN BELGELENDİRME

 11UY0035-4 Tren Makinisti (Seviye 4) 

Tren Makinisti Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.  RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür.  İşyeri amirleri yeterlilikte belirtilen koşulların oluşması halinde RAYTEST’ i bilgilendirmek durumundadır. Aksi halde, bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir. 

15UY0231-3 Alüminotermit Ray Kaynakçısı ( Seviye 3)

Alüminotermit Ray Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi  5 yıldır.  RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür. Ayrıca belge geçerliliği için ilgili yeterliliğin ; 

a) maddesinde belirtilen resmi kaydın RAYTEST’ e, 5 yıllık geçerlilik süresinin bitmesine iki ay kala sunulması gerekir. Aksi halde, bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden belge sahiplerinin belgeleri iptal edilir.

15UY0229-4 Demiryolu Yol Yapım, Bakım Ve Onarım Makinesi Operatörü ( Seviye 4)

(DYYBOM) Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi  5 yıldır.  RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür. 

13UY0190-4 Tren Teşkilcisi ( Seviye 4)

Tren teşkilcisi Mesleki Yeterlilik Belgesinin geçerlilik süresi  5 yıldır.  RAYTEST yeniden belgelendirme sürecini ilgili yeterliliğe göre sürdürür. 

Geçerlilik süresi içinde belgelerin kaybedilmesi, yırtılması veya belgede yer alan kişisel bilgilerde değişiklik olması durumunda belge sahibi RAYTEST’ e  durumu anlatan ıslak imzalı bir yazı ile başvurduğu taktirde durum MYK’ ya bildirilir ve yeni bir MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi düzenlenir. Bu işlem için kişiden ücret  tarifesinde yer alan ücret talep edilir. 

Gözetim Takip Formu